Informace k přihlášení, platbě a storno podmínky.

 • PŘIHLÁŠENÍ - uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.
 • Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 770 171 218.
 • ÚHRADA 
  U krátkodobých (jednodenních ) vzdělávacích programů musí být provedena úhrada tak, aby platba byla připsána na účet organizátora nejdéle do 7 kalendářních dnů před zahájením programu, a to na bankovní účet č.33730501/0100, vedený u KB Teplice. Jako variabilní symbol použijte ID vybraného vzdělávacího programu ( bude předvyplněno v potvrzovacím emailu o přihlášení, který účastník obdrží. Jde o údaj uvdený před názvem akce ). Jako specifický symbol použijde ID, které Vám jako fyzické osobě bylo přiděleno při registraci na web ( ID bude rovněžž předvyplěno v zaslaném emailu ). Do zpráv pro příjemce uveďte Vaše jméno. 

  Organizacím, jejichž zaměstatnaci jsou přihlášeni na krátkodobý vzdělávací program, bude vystavena PROFORMA faktura.

  V případě, že bude účastník zařazen dodatečně, tj. na základě telefonické konzultace, lze provést úhradu v hotovosti, a to v den a na místě konaní vzdělavacího programu. Při úhradě v hotovosti bude účastníkovi vystaven příjmový pokladní doklad. Po skončení vzdělávacího programu bude účastníkovi školského zařízení vystavena faktura - daňový doklad.

  U Dlouhodobých (více měsíčních ) kurzů musí být před zahájením uhrazeno alespoň 50% z ceny kurzu. Zbývající část účastník doplatí nejpozději do 1 měsíce po zahájení kurzu. V opačném případě bude účastník vyloučen. Příspěvkovým organizacím a jiným plátcům dlouhodobých kurzů budou na vyžádaní vystaveny PROFORMA faktury, po jejichž úhradě bude vygenerována faktura - daňový doklad.
   
 • ODHLÁŠENÍ účastníka z vybraného vzdělávacího programu je možné provést prostřednictvím přihlašovací portálu www.vzdělavani-uk.cz, nebo elektronicky na adresu nikola.sadilkova@pppuk.cz, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů před jeho konáním.
 • STORNO A POPLATKY V případě neúčasti nebo odhlášení ve lhůtě 7 dnů a kratší má přihlášený právo vyslat náhradního účastníka. V opačném případě bude uplatněn stornovací poplatek ve výši 40% ceny vzdělávacího programu.