Druhý běh kurzu Základy krizové intervence pro učitele!!!

31. 1. 2024 | Aktuálně
iv236gsc2q_____Ilustrační foto 6

 

 

Pro velký zájem otevíráme od září 2024 již druhý běh 40 hodinového kurzu Základy krizové intervence pro pedagogické pracovníky. Tento kurz opět realizujeme ve spolupráci se společností Ibsaro - Institut behaviorálních studií. 

Tento kurz bude probíhat v PPP Teplice a je určený pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové VOŠ, středních škol, školní speciální

pedagogy, školní psychology, výchovné poradce a školní metodiky prevence. 

 

Přehled témat výuky:

 • Základy krizové intervence, teorie krize, navazování kontaktu, hranice krizové intervence
 • Vedení rozhovoru s žáky (struktura rozhovoru, základní techniky zklidnění)
 • Práce s emocemi
 • Práce s třídní kolektivem v případě mimořádné krizové události
 • Specifika intervence u dětí a dospívajících
 • Vývojové krize
 • Intervence u dětí a dospívajících s duševním onemocněním
 • Prevence vyhoření pedagoga
 • Náročné situace na půdě školy a kroky pro jejich zvládnutí
 • Spolupráce škol s institucemi v rámci řešení krizové situace
 • Kazuistiky
 • Praktické nácviky

 

Cíl kurzu:

Především připravit účastníky kurzu na krizové situace, a to zejména ty, které se mohou objevit ve školním prostředí. Zároveň poskytuje další specializované pedagogickévzdělávání pracovníkům. Absolvent se naučí aplikovat metodu krizové intervence a posílit kompetenci pracovníků ve školním prostředí při řešení krizových situací. Výcvik si klade za cíl připravit pedagoga na mimořádné situace, které mohou v rámci školy nastat, vybavit ho základními postupy krizové intervence, poznání příčin krizí a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích. Výcvik je určen k podpoře lidské kompetence pedagogického pracovníka provázet člověka krizí a vybavit ho schopností sebereflexe.
Důraz v rámci výcviku je kladen především na interaktivitu, praktické nácviky, práce v menších skupinách, zpětnou vazbu, modelové situace a odborné lektory z praxe krizové intervence. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní a supervizní bloky.
Formát a rozsah školení: Školení proběhne prezenčně v rozsahu 40 hodin rozdělených do 5 výukových dnů - sobot, tj. 8 výukových hodin v daný den. Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskusí prožitého či poznaného.
 
Termín realizace: 14.9. - zahájení; 5.10., 2.11., 23.11., 7.12. 2024 
 
Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice; Lípová 9, 415 01 
Kontakt pro další informace: 
Nikola Sadílková – studijní oddělení, tel. 770 171 218, nikola.sadilkova@pppuk.cz